پرشر گیج کار سنگین سری P2

پرشر گیج کارهای سنگین پرشونده P26

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1.6%, 2.5% 0...10 تا 0...6000 PSI  استنلس استیل پرشر گیج استاندارد 1-1/2", 2", 2-1/2"

 

پرشر گیج استنلس استیل سالید فرونت پرشونده P25

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1.0% 0...10 تا 0...600 PSI استنلس استیل پرشر گیج استاندارد "4

 

پرشر گیج قاب فنولیک P24

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1.6%, 2.5% 0...10 تا 0...23000 PSI استیل پرشر گیج استاندارد 1-1/2", 2", 2-1/2"

 

پرشر گیج استنلس استیل سالید فرونت P23

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1% , 1.6% 0...10 تا 0...20000 PSI استنلس استیل پرشر گیج استاندارد 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"

 

پرشر گیج تمام استنلس استیل پرشونده P22

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1.6%, 2.5% 0...10 تا 0...20000 PSI استیل پرشر گیج استاندارد 1-1/2", 2", 2-1/2", 4"

 

پرشر گیج استاندارد P21

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1.0%, 1.6%, 2.5% 0...10 تا 0...15000 PSI استنلس استیل پرشر گیج استاندارد 1-1/2", 2", 2-1/2", 4", 6", 8", 10"