ترمومتر بی متال استنلس استیلT2

ترمومتر بی متال زاویه ایT23

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1.0% - استنلس استیل ترمومتر بی متال "3,  4", 5", 6"

 

ترمومتر تمام استنلس استیلT22

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1.0% 220 psi فولاد ترمومتر بی متال  4", 5", 6"

 

ترمومتر بی متال تمام استنلس استیلT21

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1.0% 220 psi استنلس استیل ترمومتر بی متال

4", 6"